Sanitære systemer

Der er i Danmark mange tusinde ukloakerede ejendomme. Det er nødvendigt at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land iht. til EU og nationale bestemmelser for at forbedre tilstanden i vandløb og søer. Mange ejendomme skal i henhold til kommunernes spildevandsplaner have forbedret rensningen. Indsatsen kan være forbundet med store udgifter. Det er vigtigt, at kommunerne ikke ukritisk kloakerer men vælger i dialog med borgerne at få mest miljø for pengene i form af decentrale og prisbillige løsninger. Kommuner der allerede har planlagt relativt dyre løsninger bør revurdere, om der ikke er gunstigere decentrale løsninger.

Kommunerne bør have et bredt kendskab til spildevandstekniske systemer og komponenter, herunder også kildesorterende toiletteknologi og plantebaserede fordampningsløsninger eventuelt i kombination med nedsivning af delmængder - dels for at kunne informere borgerne men også for seriøst at kunne behandle løbende ansøgninger. Borgerne vil med yderligere viden kunne foretage mere kvalificerede beslutninger ud fra et øget kendskab til fordele og ulemper med forskellige systemer.

Sanitære Systemer - Rent vand - Humane gødningsmidler

År 2003 var FN´s internationale år for rent vand

År 2008 var af FN erklæret for Internationalt Sanitetsår

Ifølge WHO og UNICEF var dækningen med basale sanitære løsninger (år 2000) i byer i Afrika, Asien og Latinamerika 84/78/87 % og kun 45/31/49 % i landområder. I 2002 var tallet 49 % for udviklingslandene som helhed. Antallet af dødsfald forårsaget af diareé (mest børn under fem år) på grund af dårlige sanitære forhold, hygiejne og vandforsyning svarer til, at der styrtede 20 jumbojetter ned hver dag.

Ca. 800 millioner mennesker sulter ifølge World Food Programme. 250 millioner mennesker er direkte påvirket af ørkendannelse ifølge FAO.

Det er blevet formuleret i resolutionen fra konferencen i Johannesburg 2002, at antallet af mennesker uden adgang til sanitære faciliteter skal halveres inden år 2015 (Milleniummålene).

I den rige del af verdenen er vi helt anderledes privilegerede, men vi er i de moderne velstående og hyperkomplekse samfund begyndt at reflektere over kredsløbsorienterede sanitære systemer, udvidet beskyttelse af vand og brug af kildesorterede humane gødningsstoffer og organisk materiale til fornyet produktion af fødevarer eller til energiafgrøder. Det er en del af overvejelserne om, hvordan samfundet kan udvikles i en mere bæredygtig retning.

Vi bruger stadig meget store mængder drikkevand, som vi forurener ved vandskyl i toiletter. Humane næringsstoffer og organisk materiale tilbageføres ikke i optimale mængder og i optimal kvalitet som gødningsmidler til landbruget.

Mere bæredygtig biomasseproduktion - som et alternativ til fossile energiressourcer - bidrager ikke til stigningen i kultveilte (drivhuseffekten) i atmosfæren. Den kan etableres i en langt større skala. De første skridt er taget og flere vil følge.

Mennesker udsondrer største delen af de næringsstoffer, de indtager. Human urin udgør kun omkring 1 % af husstandsspildevandet men indeholder ca. 80 % af kvælstoffet, ca. 55 % af fosforen og ca. 60 % af kaliummet - og i en meget høj kvalitet med kun ca. 0,06 % af blyet, 0,6 % af kadmiummmet og få indikatorbakterier.

Moderne hyperkomplekse samfund er karakteriseret af reflektion over og kommunikation om menneskelige forhold og forhold til naturprocesser med mange indfaldsvinkler. Mange naturlige processer som separation, sortering, filtrering, kompostering, afgasning og evapotranspiration gør det muligt at genanvende ressourcer i stedet for at bortskaffe dem som affald.

At designe ved brug af naturlige processer i økologisk ingeniørarbejde for bæredygtige løsninger indebærer ikke kun anvendelige produkter men også anvendelige restprodukter. Når f.eks. metervarer maskinelt og computerstyret skæres til i konfektionsindustrien, er det ikke nok at overveje hvad der skæres ud. Der skal også overvejes, hvilke rester, der bliver tilbage. Produktion af restprodukter i form af eventuelt uønsket affald skal altid medtænkes.

Mennesker - er reflekterende organismer, der automatisk udskiller fødevarer fra en indgang, munden, i to kvalitativt og kvantitativt forskellige fraktioner - urin og fækalier.

Mennesker besøger i det moderne reflekterende samfund hver dag toilettet flere gange dagligt. Toilettet er ofte et sted, hvor der tænkes - men sjældent med toilettet som genstand for overvejelserne.

Hvorfor tænker, producerer og benyttet reflekterende videnskabsfolk og ingeniører med to udgange, i modsætning til fugle, der kun har en, sanitære systemer baseret på toiletter med kun en indgang?

Naturlige processer er ikke noget imperativ for reflekterende designere i et moderne samfund men refleksioner over refleksioner og muligheder bør være et krav. Muligheden for at designe i henhold til, i forlængelse af og at drage fordel af kroppens egne processer er tilstede.

Design af toilet er af stor betydning for bestemmelse af restprodukterne som affald eller som ressourcer og målsætninger om bortskaffelse eller recirkulering og derfor af betydning i sammenhæng med strategier for bæredygtig udvikling.

Gamle romerske akvædukter - Monumenter af gode langtidsholdbare konstruktioner men også monomenter af dårlig økologisk ingeniørarbejde, hvad angår bæredygtig forvaltning af vandressourcer, i et problematisk bortskaffelsesparadigme.

Det romerske imperium havde gode ingeniører for 2000 år siden. Romerske akvædukter til at transportere drikkevand over lange afstande kan stadig i dag ses mange steder. Hvis romerne havde beskyttet deres lokale floder, ville behovet for at transportere vand have været reduceret.

Moderne kloaksystemer og spildevandsrensningsanlæg er en løsning på problemer - men store investeringer i løsninger i et bortskaffelsesparadigme med meget lang tidshorisont er samtidig en barriere for indførelse af systemer og restprodukter i et genanvendelsesparadigme.

Vandskyllende kildesamlende toiletter og kloakering var svar på spørgsmålet om kildekontrol af, hvordan man på en behagelig måde kunne forbedre hygiejniske forhold og sundhed i byer med problemer med at holde drikkevand og humane udsondringer i separate strømme. De var løsninger, teknologiske svar på, hvordan man bortskaffer og ikke, hvordan man genanvender vand, næringsstoffer og organisk materiale med acceptabel sikkerhed. Men moderniseringen er ved at blive moderniseret og vandbesparelse og genbrug synes igen mulig men nu i moderniserede udgaver.

Kildesorterende toiletter - mange kender dem ikke, og nogle tror, at de blev opfundet i Sverige i 1990´rne- går langt tilbage i tiden i mange geografiske områder og i mange kulturer. I Skandinavien var kildesorterende toiletsystemer uden vandskyld almindeligt udbredte i såvel byer som på landet for hundrede år siden. Kildesamlende vandskyllende toiletter tog siden over i byerne mens tørre løsninger overlevede i mange landlige områder uden kloakering. I slutningen af det 20. århundrede kom nye og moderniserede kildesorterende toiletter uden vandskyl frem som et økonomisk og økologisk sanitært alternativ.

BACKLUND har mange års erfaring med begge typer systemer og deltager ved forskning og udvikling såvel angående tilpasning af eksisterende sanitære systemer til krav om mere bæredygtighed som ved forskning, videreudvikling og implementering af kildesorterende løsninger (Se PROJEKTER, RAPPORTER og ARTIKLER).

Kildesorterende toiletsystemer uden vandskyl
Kildesorterende opsamlings- eller komposttoiletsystemer kan være økonomiske og økologiske sanitære løsninger for huse, der ikke er koblet til et kloaksystem. Urin opsamles og lagres i separate beholdere. Beholderen til at opsamle/kompostere fækalier kan være integreret i toiletstolen eller placeret under denne. Systemet kan være et batchsystem med små eller store beholdere, hvor fyldte beholdere sættes til kompostering eller hældes over i en ekstern kompostbeholder. Urin og fækalier kan om ønsket manuelt tilføres centrale opsamlingsbeholdere. Der kan også være tale om et større kontinuerligt system, hvorfra der f.eks. en gang årligt tages en delmængde (det ældste materiale) ud.
Kildesorterende systemer med vandskyl
Kildesorterende toiletsystemer med vandskyl kan anvendes med eller uden kloakering, hvor strategien er opsamling af kildesorteret urin og reduktion af skyllevandsbehovet. Ved ønske om efterfølgende at separere fækalier og papir fra skyllevandet kan brug af en SEPARATOR overvejes. Alternativt kan en FILTERENHED overvejes til afvanding og kompostering.
Kildesorterende/kildesamlende vakuumtoiletsystemer
Et direkte vakuumsystem er et komplet system til et toilet, der udelukker ventilproblemer eller problemer fra dele af et stort fælles system. Systemet bruges i områder uden kloakering ved vanskelige topografiske forhold, jordbunds- eller grundvandsforhold og for at opsamle en begrænset mængde koncentreret materiale.
Pilefordampningsanlæg
Pilefordampningsanlæg, også kaldet pilerensningsanlæg, er en økologisk måde til behandling af husholdsspildevand eller delstrømme heraf uden efterfølgende afløb til vandrecipienter.
Last modified: 23.01.2019 BACKLUND ECOLOGY backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark