Nyheder

Januar 2019: Det glæder os at have sendt yderligere 2 stk. Separett Villa 9010 til KANG SKICENTER Greenland , efter at man med tilfredshed har afprøvet de to først, der blev leveret i 2018.

Januar 2019: Arne Backlund besøger Berlin for at diskutere bæredygtige sanitære løsninger med store vandbesparelser, mulighed for brug af regnvand til ultra lavt skyl eller uden vandskyl i byer, i økosamfund og f.eks. steder hvor der bruges samletanke.

September 2018: Backlund Ecology sender 2 stk. Separett Villa 9010 til KANG SKICENTER Greenland

August 2018: Backlund Ecology er rigtig glad for, at Sara Heiberg (Arne Backlunds datter) nu er en del af Backlund Ecology Hendes speciale er salg og marketing, hvor hun har meget at tilføre.

Sommer 2018: Arctic Nomad Greenland tager deres i 2017 leverede Separett Villa 9010 i brug i deres ARCTIC NOMAD OFF GRID LUXERY CAMP i Sydgrønland. Det 5. Separett Villa 9010 tages i brug i en privatbolig.

Februar 2018: Arne Backlund besøger Thailand for at kigge på muligheder for og for at promovere økologiske sanitære løsninger i naturparker, til økoturisme og til økosamfund.

December 2017/januar 2018:  Arne Backlund besøger Israel, økosamfund som LOTAN, angående samarbejde om kobling af økologiske sanitære løsninger og agroecology bl.a. ved permakultur. Med HOME BIOGAS diskuteres sanitære løsninger, der producerer biogas til den enkelte husholdning. Desuden besøges Arava Institute mfl.

18. november - 26 november 2017: Arne Backlund besøger Cuba som en del af af en 54 personer stor delegation fra USA, Haiti, Canada og mig til deltagelse med ca. 200 repræsentanter for organisationer bl.a. fra Latinamerika, Afrika og Asien i "6th International Conference on Agroecology, Sustainable Agriculture and Cooperativism, hosted by Cuba’s National Small Farmers Association (ANAP) and La Via Campesina"" BACKLUND bidrager vedrørende viden om og erfaring med kildesorterende toiletter og vandfrie urinaler samt PeeCycling ved anvendelse til økologisk landbrug.

Oktober 2017: Arne Backlund besøger projekter i Uganda vedrørende vand og landbrug og for at gøre opmærksom på mulighederne for med kildesorterende toiletter og vandfrie urinaler at opsamle urin til anvendelse i økologisk landbrug https://www.linkedin.com/pulse/clean-water-seniors-without-borders-denmark-project-arne-backlund/  https://www.linkedin.com/pulse/visiting-agroforestry-mt-elgon-bufumbu-organic-farmers-arne-backlund/
https://www.linkedin.com/pulse/what-do-you-hopelessly-stuck-traffic-jam-need-pee-arne-backlund/

August 2017: Backlund Ecology leverer 3 stk. Separett Sanitoa til Mittarfeqarfiit (Grønlands Lufthavne). Toiletterne installeres i lufthavnen Nerlerit Inaat Airport Greenland

Juli 2017: Backlund Ecology leverer 5 stk. Separett Villa 9010, hvoraf de 4 stk. skal bruges af Arctic Nomad Greenland i deres OFF GRID LUXERY CAMP - se billeder og video på http://www.arctic-nomad.com/KIATTUA

Maj 2017: Backlund Ecology leverer 10 stk. EcoFlush til Hyldespjældet i Albertslund, hvor urinen bliver opsamlet i 5 tanke, transporteret til og anvendt på Københavns Universitetets forsøgsmarker CRUCIAL ved Taastrup https://www.linkedin.com/pulse/albertslund-har-leveret-ca-160000-liter-h%C3%B8j-flydende-g%C3%B8dning-arne/

December 2016/ februar 2017: Backlund Ecology leverer 90 stk. EcoFlush, der skal benyttes i det kommende Permatopia ved Karise. Toiletterne skal i den innovative og visionære bosættelse bruges til recirkulering af humane næringsstoffer i urinen til lokal dyrkning efter permakultur principper https://www.linkedin.com/pulse/karise-permatopia-det-kommende-moderne-og-n%C3%A6r-arne-backlund

December 2016:  Arne Backlund, der årligt har gæsteforelæst ved Trinity College siden 2008, holder i december 2016 to gæsteforelæsninger https://www.linkedin.com/pulse/rethinking-sanitation-from-metabolic-rift-towards-shift-backlund og https://www.linkedin.com/pulse/rethinking-resource-recovery-from-wastewater-arne-backlund

2016: Backlund Ecology informerer igen i 2016 i en række sammenhænge PeeCycling/Beercycling med henblik på udbredelse i flere sammenhænge og til flere lande.

September 2016:  Arne Backlund holder foredrag for EnviNa - Foreningen af miljø, plan og naturmedarbejdere i det offentlige - ved årsmødet 28. september i Århus. https://www.linkedin.com/pulse/sagsbehandling-afl%C3%B8bsfrie-toiletsystemer-envina-%C3%A5rsm%C3%B8de-backlund

2016: Backlund Ecology sætter igen i 2016 focus på muligheder ved anvendelse af multifunktionelle pileplantager - herunder for optagelse og fjernelse af cadmium https://www.linkedin.com/pulse/who-what-protected-european-food-safety-authority-through-backlund og https://www.linkedin.com/pulse/cadmium-our-soils-food-bodies-arne-backlund

2016: Backlund Ecology leverer igen kildesorterende EcoFlush til Munksøgaard. Det vurderes, at der nu er ca. 100 EcoFlush på Munksøgaard.
 
2016: Backlund Ecology arrrangerer i 2016 referencebesøg for internationale grupper i Danmark vedr. recirkulering af humane næringsstoffer ved brug af kildesorterende toiletter og vandfrie urinaler. Der aflægges besøg i Hyldespjældet, Munksøgaard, på forsøgsmarker ved Taastrup og hos L & R vedrørende BeerCycling - https://www.linkedin.com/pulse/study-trip-denmark-sweden-hopefully-generating-french-arne-backlund

2016: Agenda Center Albertslund installerer i 2016 det nye kildesorterende EcoFlush leveret af Backlund Ecology.

2016: Tagfarmen ØsterGro på Østerbro, København installerer i 2016 et kildesorterende reference toilet EcoFlush leveret af Backlund Ecology.

2016: Backlund Ecology leverer kildesorterende Separett Villa 9010 til den spirende TinyHouse bevægelse Team Tiny

Backlund Ecology påbegynder uskiftning af pil i verdens først kendte lukkede pileanlæg, som vi har fulgt fra etableringen 1991/1992
Der anvendes i dette tilfælde 60 cm lange pilestokke med potentiale for meget stor fordampning http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-756-2/pdf/87-7726-328-6.pdf
Militærstationen Station Nord vil nu - inspireret af den lokale - Villum Research Station - i Nordgrønland ca. 900 km fra Nordpolen - installere 2 kildesorterende toiletter Separett Villa 9000 leveret af Backlund Ecology. Stationen benyttes også af Sirius-patruljen.
Backlund Ecology Worldwatch Institute Europe & URBIA June 9th. Awarded Copenhagen Rooftop Farm ØsterGro in the category People's Choice and second best Danish Urban Practice in the category Green Innovation in the first annual URBIA Award 2015. Backlund ApS congratulate the great team and is happy to contribute with advice regarding Ecological Sanitation and together with Separett to sponsor a Diverting Dry Toilet Separett Villa 9000.

Backlund Ecology - Besøg den økologiske restaurant STEDSANS CLEAN SIMPLE LOCAL og den 600 m2 store økologiske tagfarm ØsterGro - med grøntsager, høns og bistader på 3. sal på Østerbro i København. Her er der mulighed for efter 6 retter eller ved besøget på tagfarmen at afprøve Separett Villa 9000, der netop er blevet installeret i maj 2015.  Allerede omkring år 2000 fik Mette Plum installeret en tidligere model af Villa 9000 på den økologiske gård Fuglebjerggaard. Dette er stadig i brug og kan opleves ved et besøg på gården med den tilhørende cafe "Palais des Poulets".
Backlund Ecology - Arctic Research Center - Villum Research Station - Station Nord - beliggende ca. 900 km fra Nordpolen er allerede taget i brug og bliver i august/september 2015 indviet med - 5 stk. Separett Flame 8000 + 1 stk. Separett Villa 9000 + 1 stk. Separett Freeze 2000 - leveret af BACKLUND som toiletløsning til arktiske forhold.
Backlund Ecology starter med partnere i 2015 op med rådgivning vedrørende fytoremediering/jordrensning af marker for det giftige tungmetal cadmium og til etablering af styringssystemer, incitatamentsstrukturer og afregningssystemer til fremme af systematisk, effektiv og sikker bortskaffelse. Cadmium viser sig i mindre koncentrationer end tidligere antaget at give store sunhedsmæssige skader og forventelige store udgifter i sundhedssektoren.
Backlund Ecology NIRAS NORDECO Arrangement September 2014 "Ecological Sanitation - Natural Resources Management for Sustainable Development" med 20 deltagere fra Bangladesh, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Kenya, Mozambique, Myanmar and Uganda. Præsentation af Ecological Sanitation og besøg i den økologisk kolonihave "Slottet". www.facebook.com/Backlunddk/photos_stream?tab=photos_albums
Sommer 2014: Backlund Ecology leverer 5 stk. Separett Flame 8000 + 1 stk. Separett Villa 9000 + 1 stk. Separett Freeze 2000 - til arktiske forhold som toiletløsning på Forskningsstation Nord i det nordligste Grønland.

"On-Site Wastewater Treatment Research" "Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses on low permeability subsoils". Forskningsprojekt "Science, Technology, Research & Innovation for the Environment"
(STRIVE). BACKLUND deltager i det 3-årige forskningsprojekt (2011 - 2014) på Irland for Irlands Miljøstyrelse. Arne Backlund er med i projektteamet som ekstern ekspert i samarbejde med bl.a. tre irske universiteter og bidrager med ekspertviden inden for områderne "pileanlæg" samt "bæredygtige sanitære løsninger". Se bl.a. "Water saving technologiesto reduce water consumption and wastewater production in Irish households"
STRIVE Report Series no 108 http://www.epa.ie/pubs/reports/research/water/watersavingtechnologiestoreduce waterconsumptionandwastewaterproduction.html og "Improving the feasibility of on-site wastewater treatment systems in areas of low permeability subsoils by means of water saving technologies" The 11th IWA Conference on Small Water & Wastewater Systems and Sludge Management.
"Lokalt dyrket energipil gødsket med slam og vandet med spildevand til energiproduktion i det lokale kraftvarmeværk. Fra affald til ressource - Et visionært og innovativt samarbejde mellem landmænd, kommune, rensningsanlæg og kraftvarmeværk. Arne Backlund holder foredrag for kommuner, landmænd, rådgivere og andre interessenter i den bæredygtige PPP-model (Public Private Partnership) i Skåne, Sverige - april og maj 2013.
BioM EU/Intereg IV/A-projekt. Arne Backlund præsenterer i Ringkøbing (oktober 2011) bl.a. vanding og gødskning af Energiplantager med spildevand, slam og human urin organiseret i en PPP-model (Public Private Partnership) med kommune, rensningsanlæg, kraftvarmeværk og private landmænd. Fra affald til ressource.
Tillæg til spildevandsplan nr. 2/september 2011 - Klinteby og Karrebækstorp i Næstved kommune BACKLUND deltager (2010 - 2011) i udarbejdelse af spildevandsplanen ved tilførsel af ekspertviden af Arne Backlund til NIRAS A/S vedrørende "pileanlæg" og "bæredygtige sanitære løsninger".
Udarbejdelse af redegørelse: "Pilerenseanlæg som alternativ til den planlagte spildevandskloakering i Tillæg til de gældende spildevandsplaner (Næstved kommune). BACKLUND, ved Arne Backlund, leverer ekspertviden (2009 - 2010) til redegørelsen, der udarbejdes i samarbejde med "Nielsen & Risager" og NK-Spildevand A/S.
Afvanding af biologisk spildevandsslam i GeoTubes tilplantede med pil. BACKLUND, ved Arne Backlund leverer ekspertviden og pil (2010) til forsøget ved centralanlægget i Næstved kommune.
Pileanlæg og økologiske/bæredygtige sanitære løsninger
Last modified: 30.09.2019 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark