Rådgivning

Backlund Ecology rådgiver primært vedrørende spildevandsløsninger og helhedskoncepter for bæredygtig vedvarende energi baseret på produktion og anvendelse af biomasse, dyrket ved vanding og gødskning med spildevand, slam, human urin og gylle.

Arne Backlund har erfaring med spildevand, organisation af spildevandsløsninger og en række spildevandsprojekter siden 1986, bl.a. mange projekter for organisationer, kommuner, amt og Miljøstyrelsen afrapporteret i 2001 - 2011. Rådgivningsarbejde 1987 - 2011. Vi bistår:

  • Rådgivende ingeniører og andre rådgivere med specialviden ved rådgivningsopgaver og projekter.
  • Myndigheder som kommuner ved kompetenceudvikling af personale, kommunikation med borgerne ved information til, møder med og sagsbehandling af ansøgninger fra borgere med henblik på øget borgerdeltagelse i og større tilfredshed med beslutningsprocesser.
  • Hjælpeorganisationer ved at tilføre teknisk specialviden til etablering og gennemførelse af sanitære projekter i udviklingslande.
  • Undervisningssteder ved at tilføre specialviden til miljøundervisning.
  • Brugere ved udvælgelse af teknisk løsning og ansøgninger.  
  • Producenter ved produktudvikling og vurdering af markedspotentiale i nær kontakt med potentielle brugere og myndigheder.

Backlund Ecology har erfaring med fra affald-til-energi og arbejder siden 1992 med koncepter baseret på udnyttelse af spildevand, humanurin og slam til produktion af energipil til anvendelse i kraftvarmeproduktion.  

Aktuelt er der interesse for rådgivning til vurdering af forudsætninger for projektering af pileanlæg som alternativ til planlagt spildevandskloakering eller andre løsninger i diverse tillæg til gældende spildevandsplaner. Se bl.a.  NK-Spildevand A/S, Nielsen & Risager A/S, Backlund ApS: Redegørelse - Pilerenseanlæg som alternativ til den planlagte spildevandskloakering i "Tillæg til de gældende spildevandsplaner" Næstved februar 2010 - samt nedenstående.

I Irland er der som også andre steder en begyndende interesse i at undersøge muligheder for at implementere pileanlæg tilpasset lokale forhold.    

 "On-Site Wastewater Treatment Research"
"Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses on low permeability subsoils".

Forskningsprojekt "Science, Technology, Research & Innovation for the Environment" (STRIVE).
 http://onsiteresearch.ie/

Backlund Ecology deltager i det 3-årige forskningsprojekt (2011 - 2014) på Irland for Irlands Miljøstyrelse.

Arne Backlund er med som ekstern ekspert i projektteamet i samarbejde med bl.a. tre irske universiteter og bidrager med ekspertviden inden for områderne "pileanlæg" samt "bæredygtige sanitære løsninger.  

 Tillæg til spildevandsplan nr. 2/september 2011- Klinteby og Karrebækstorp i Næstved kommune

Backlund Ecology deltager (2010 - 2011) i udarbejdelse af spildevandsplanen med bilag ved tilførsel af ekspertviden, ved Arne Backlund, til NIRAS A/S vedrørende "pileanlæg" og "bæredygtige sanitære løsninger".

 Udarbejdelse af redegørelse: "Pilerenseanlæg som alternativ til den planlagte spildevandskloakering i Tillæg til de gældende spildevandsplaner (Næstved kommune).

Backlund Ecology ved Arne Backlund leverer ekspertviden (2009 - 2010) til redegørelsen, der udarbejdes i samarbejde med "Nielsen & Risager" og NK-Spildevand A/S.

 Afvanding af biologisk spildevandsslam i GeoTubes tilplantede med pil.

Backlund Ecology ved Arne Backlund leverer ekspertviden og pil (2010) til forsøget ved centralanlægget i Næstved kommune.

 Pileanlæg og økologiske/bæredygtige sanitære løsninger

Backlund Ecology ved Arne Backlund rådgiver (2009-2010) Næstved kommune og NK-Spildevand A/S vedrørende alternative spildevandsløsninger.   

 ORIO - Organiske restprodukter - Ressourcer I Omløb.

Arne Backlund bistår Cowi Norge (Interconsult) med ekspertviden (2005) til rapporterne:

  • Anleggstyper testet i Kolon-prosjektet.
  • Komposteringav slam og våtorganisk avfall.
  • Lugtpromatikk ved avløpsrening, kompostering og deponering.

 Helsingborg INTERREG - Handbok om Urinsortering

Arne Backlund leverer ekspertviden (2004-2005) til svenske rådgivere ved udarbejdelse af den svenske håndbog om urinsortering udarbejdet som del af et af INTERREG IIIA-projektet i Øresundregionen (REduktion af NæringsstofTransport - RENT-VAND).

Last modified: 30.09.2019 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark