Projekter


Backlund Ecology deltager i såvel nationale

som i internationale projekter og i netværkssamarbejde og har erfaring med ansøgning, etablering, gennemførelse og projektledelse samt afrapportering og formidling af projekter.


ProjekterProjekter under udarbejdelse:


Backlund Ecology forbereder og starter baseret på tildligere projekter og erfaringer herfra projekter op i samarbejde med organisationer, kommuner, skoler og børnehaver, hvor leg og læring med energipil indgår i holistiske verdensmålsprojekter med økologisk, social og økonomisk bæredygtighed, og hvor børnene dannes og uddannes til bæredygtigheds- og klimaambassadører i denne tilgang til arbejdet med verdensmålene. 

Test af af “EcoTipper” prototype

Efter mange års tilløb er vi nu i samarbejdet med Wostman Ecology om at frembringe en systemenhed, der kan være med til at løse problemer, der kan opstå ved rørtransport fra ultra vandbesparende toiletter og armaturer, nået frem til afprøvningsfasen Prototype klar til test - opsamlingsbeholder med vippemekanisme - fra små kontinuerlige indløb til stort akkumuleret samlet afløb   Shit happens! Do you give a shit? We have to give a shit! -Testing an EcoTipper Prototype with a tipping bowl for a batch of "wastewater"​!


Udvalgte projekter:

BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY

Oktober 2019: Arne rejser 14 dage rundt i det østlige Uganda for at undervise i "Ecological Sanitation" og for at starte projekter op med "PeeCycling" af human urin til brug i skolehaver og på små jordlodder. Her blot links til nogle postings fra rejsen og arbejdet:


Presenting Ecological Sanitation & PeeCycling human urine in schools to be used as fertilizer in school gardens in Uganda


Backlund Ecology Turning Lodges into EcoLodges or improving existing EcoLodges around the world with among others Ecological Sanitation -Now in Uganda


Come visit the wonderful Abayudaya Guest House on Nabugoye Hill in Uganda


So happy having so many farmers from such a small village attending a class learning PeeCycling human urine to farming and Ecological Sanitation


So nice to meet with the great organization "Global Village Connect"​ from Minnesota, US in Iganga and Buyanga, Uganda to visit their project


Visiting the beautiful touristic site Sipi Falls in Uganda to investigate options to establish Backlund Ecology Site Specific Ecological Sanitation


PeeCycling human urine - now in Namutumba, Uganda


Finally meeting great people and a great organisation in Uganda I have been corresponding with for more than a year.


So wonderful teaching different communities and different religions PeeCycling human urine to farming


Bringing my Separett Rescue Camping UDDMT from the cold north to Equator in Uganda for field work


Cooperation and Education on PeeCycling Human Urine as Fertilizer in School Gardens & Subsistence AgroEcology in Uganda

"On-Site Wastewater Treatment Research" "Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses on low permeability subsoils". Forskningsprojekt "Science, Technology, Research & Innovation for the Environment" (STRIVE).


Backlund Ecology deltager i forskningsprojektet (2011 - 2015) på Irland for Irlands Environmental Protection Agency (Miljøstyrelsen). Arne Backlund er med i projektteamet som ekstern ekspert i samarbejde med bl.a. tre irske universiteter og bidrager med ekspertviden inden for områderne "pileanlæg" samt "bæredygtige sanitære løsninger.


Laurence Gill et al 2015: Assesment of disposal options for treated waste water from single houses in low permeable soils. EPA Ireland Research Report No. 161


Dr Donata Dubber and Dr Laurence Gill 2013: Water saving technologies to reduce water consumption and wastewater production in Irish households. EPA Ireland STRIVE Research Series Report No. 108

Tillæg til spildevandsplan for Klinteby/Karrebækstorp. Vurdering af pileanlægsprojekter vedrørende tekniske løsninger og økonomi. Projektarbejde for Niras A/S og Næstved kommune 2010 - 2011.


Pilerenseanlæg i forhold til de traditionelle spildevandssystemer, som er forudsat etableret for spildevandskloakering af ejendomme i det åbne land i det godkendte Tillæg til de gældende spildevandsplaner i Næstved kommune af september 2009.


Projektet er udført for NK-Spildevand A/S i samarbejde med Nielsen & Risager A/S i 2009 - 2010 og afrapporteret i: NK-Spildevand A/S, Nielsen & Risager A/S, Backlund ApS 2010: Redegørelse - Pilerenseanlæg som alternativ til den planlagte spildevandskloakering i "Tillæg til de gældende spildevandsplaner" Næstved februar 2010.

EU projekt Helsingborg INTERREG - Handbok om urinsortering


EBBA AF PETERSENS, WRS UPPSALA AB, ELISABETH KVARNSTRÖM, MATS JOHANSSON, VERNA EKOLOGI AB 2005: HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING. WRS Upsala 2006


Backlund bidrager fra 2004 - 2005 med viden og erfaring bl.a baseret på viden og erfaring fra en række af nedenstående projekter udarbejdet for Miljøstyrelsen 1998 - 2005.

“Kolon-Prosjektet” COWI Norge - Afvanding og kompostering af slam


Tore Østeraas, COWI 2005: Kolon-prosjektet - Anleggstyper testet i Kolon-prosjektet.

Cecilie Lind, COWI 2005: Kolon-prosjektet - Kompostering av slam og våtorganisk avfall. 

Backlund Ecology bidrager i 2004 - 2005 til projektet bl.a. med viden erfaret i 1998 - 2003 i nedenstående projekt M226-0028 Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand” - et projekt som rådgiver for Storstrøms Amt udarbejdet for Miljøstyrelsen.

M226-0121 Udvidelse af vidensgrundlaget for anvendelse af kildesorterende sanitær teknologi til udnyttelse af energiressourcer og næringsstoffer i human urin og humane fækalier.


Projektet blev initieret og udført 1998 – 2002 af BACKLUND med Arne Backlund som projektleder og blev delvist finansieret af Miljøstyrelsen via aktionsplanen for "Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning".

Udgangspunktet for projektet, er at kildesorterende sanitær teknologi indeholder interessante systemkomponenter til separat opsamling af urin og fækalier. Systemerne skal dog være i stand til at opsamle restprodukterne på en driftsstabil måde og med en koncentration af indholdsstoffer, der gør dem egnede såvel til behandling i f.eks. biogas- eller et vådkomposteringsanlæg som til efterfølgende anvendelse som gødning i landbruget.

Der reflekteres over den historiske udvikling væk fra anvendelse af humane restprodukter som mere værende udtryk for en refleks ud fra et bortskaffelsesparadigme end en reflekteret udvikling hvad angår recirkulation af næringsstoffer og organisk materiale til landbruget.

Der er behov for en kvalitativ modernisering af håndteringen af spildevand. Der er brug for nye teknologier og nye koncepter for at designe de ønskede humane gødningsprodukter. Der kræves en omstillingsparathed i de sociale funktionssystemer og institutioner og vilje til eventuelt om nødvendigt at omstrukturere strukturelle vilkår og regulativ og økonomisk styring af disse processer.

Fire udvalgte undersøgelsesområder er i fokus.

  1. Undersøgelser og overvejelser angående etablering af kildesorterende vakuumtoiletter i et boligkompleks i Hannover, Tyskland, med 32 konventionelle vakuumtoiletter.
  2. Undersøgelse af effektiviteten ved at anvende en separator til at separere fækalier og papir fra skyllevandet efter anvendelse af kildesorterende vandskyllende toiletter.
  3. Funktion og drift af vandfrie urinaler som en mulighed for opsamling af koncentreret urin.
  4. Risiko for stop i urinsystemet i dobbeltskyllende toiletsystemer og muligheder for at forebygge og afhjælpe disse problemer.

Undersøgelserne, metoderne og resultaterne er beskrevet i en rapport og i artikler.

Backlund, A. 2003: Udvidelse af videngrundlaget vedrørende anvendelse af kildesorterende toiletteknologi. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 35/2003.

Backlund, A. 2003: Ny viden om kildesorterende og separerende sanitetsteknologi. Artikel udkast til "Ny Viden". Miljøstyrelsen.

M226-0024 Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller ved vådkompostering


Projektet er udført i perioden 1998-2002. Ved Nysted på Lolland blev der installeret to nye vakuumtoiletsystemer i år 2000. Toiletterne blev installeret som led i projektet med henblik på at belyse mulighederne for at recirkulere sort spildevand eller dele heraf til landbrugsformål. Der indsamledes i projektet erfaringer med de nye toiletsystemer samt med tidligere installerede systemer i sommerhuse i områder på Lolland og på Falster.

De nye vakuumtoiletsystemer som er under kontinuerlig videreudvikling har et meget lavt vand- og energiforbrug. En række problemer med eksisterende store systemer er blevet løst. Undersøgelser indikerer, at vakuumtoiletter gør det muligt at opsamle et materiale, der er egnet til behandling i et biogas. eller vådkomposteringsanlæg. Der er også i projektet indsamlet erfaringer fra vores nabolande.

Storstrøms Amt har initieret og gennemført projektet i samarbejde med BACKLUND. Projektet har modtaget støtte fra Miljøstyrelses aktionsplan for "Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning".

Undersøgelserne, metoderne og resultaterne er beskrevet i en rapport og i artikler.

Holtze, A. og Backlund, A. 2003 : Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller ved vådkompostering. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 36/2003.

Holtze, A., Backlund, A. 2003: Nye vakuumtoiletter giver energi og næringsstoffer. Artikel i "Ny Viden" 06/2003. Miljøstyrelsen.

M226-0029 Opsamling, opbevaring og anvendelse af urin fra Møns Museumsgård


Projektet sigtede imod afklaring af, hvordan human urin kan recirkuleres. Det blev støttet af Miljøstyrelsen via aktionsplanen "Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning". Initiativtagerne var Møns Museum/Museumsgården, Den Grønne Guide på Møn, Storstrøms Amt og BACKLUND. Sammen har de udviklet og planlagt projektet. Projektet er gennemført fra 1998 – 2002.

Spildevandet på "Museumsgården" består især af en stor mængde urin og en beskeden mængde gråt spildevand, hvilket gør en opsamling af urin ved hjælp af et vandfrit urinal og kildesorterende toiletter og nyttiggørelse af næringsstofferne interessant. I modsætning til i en privat husstand vil der være mange forskellige og engangsbrugere på museet. Dette gør det muligt at teste et kildesorterende toilet under vanskelige forhold.

Et af formålene med projektet var at samle erfaringer fra installation, drift og anvendelse af det kildesorterende toiletsystem inklusive et vandfrit urinal på "Museumsgården" og at sammenligne med erfaringer fra anlæg i Sverige.

Et andet formål var at analysere indholdet i den opsamlede urin og herunder om indholdet af næringsstoffer, tungmetaller, mikroorganismer og miljøfremmede stoffer ændres under lagringen. Den opsamlede urinblanding sammenlignes med andre urinblandinger og andre gødningsmidler på basis af de samme parametre.

Toiletsystemet blev etableret i april 1999. Erfaringer fra installation og drift er blevet indsamlet i åbningssæsonerne 1999 og 2000 samt en del af 2001.

Undersøgelserne, metoderne og resultaterne er beskrevet i en rapport og i artikler.

Holtze, A. og Backlund, A. 2002: Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 23/2002.      

 Holtze, A., Backlund, A. 2003: Succes med toiletsystemer, der kildesorterer. Artikel i "Ny Viden" 01/2003. Miljøstyrelsen. 

M226-0028 Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand


I efteråret 1998 igangsatte Storstrøms Amt i et samarbejde med BACKLUND ovennævnte projekt for at undersøge, hvordan humane restprodukter ved hjælp af kompostering kan recirkuleres i Danmark. Projektet var delvis finansieret af Miljøstyrelsen inden for rammerne af "Aktionsplanen for økologisk byfornyelse og spildevandsrensning". Et af formålene med projektet var at samle erfaringer med etablering og brug af et kildesorterende komposttoiletsystem med vandskyl i en enkelthusstand. Et andet formål var at indsamle erfaringer fra såvel brugere som personale ved brug af et offentligt kildesamlende system uden vandskyl. Kompostmaterialet blev fulgt og prøver udtaget og analyseret for bl.a. næringsstoffer og mikroorganismer for at vurdere processen og kvaliteten af materialet. I efteråret 1998 blev der etableret et nyt spildevandssystem bl.a. bestående af to afvandings-/kompostenheder ved Stubbekøbing. Systemet er bygget op af komponenter, der er kommercielt tilgængelige men endnu ikke testede i Danmark. Undersøgelserne finder sted fra november 1998 til oktober 2001. Undersøgelsen er baseret på interviews og besøg. Analyserne fokuserede såvel på driftsstabilitet som på kvaliteten af det behandlede materiale. Undersøgelsen, metoder og resultater er beskrevet i en rapport og i artikler. Holtze, A. og Backlund, A. 2003: Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand. 

Holtze, A. og Backlund, A. 2003: Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 39/2003.

Holtze, A., Backlund, A. 2003: Gode perspektiver for komposttoiletter på landet. Artikel i "Ny Viden" 06/2003. Miljøstyrelsen. 

M226-0057 Økologisk håndtering af urin, fækalier og gråt spildevand i kolonihaver ved hjælp af kildesorterende toiletter uden vandskyl og pileanlæg.


Projektet er det største, der nogensinde er gennemført vedrørende kildesorterende toiletsystemer i kolonihaver. Det blev initieret af Kolonihaveforbundet for Danmark og BACKLUND og udført i samarbejde med DTU og Ballerup og Herlev kommune med Arne Backlund fra BACKLUND som projektleder i perioden 1998 - 2002. Projektet var delvis finansieret af Miljøstyrelsen inden for rammerne af "Aktionsplanen for økologisk byfornyelse og spildevandsrensning". 89 kildesorterende toiletsystemer uden vandskyl blev etableret for at teste og demonstrere et økologisk og bæredygtigt sanitært system som et alternativ til systemer med kemitoiletter eller vandskyllende toiletter med samletanke eller kloakering. Mange danske kolonihavefolk er holdt op med at bruge pesticider og ønsker også at udvikle en mere økologisk adfærd angående sanitære løsninger. Vandskyl i kombination med samletanke eller kloakering er meget dyre løsninger som giver økonomiske og sociale problemer. Slamsugere ødelægger de ofte primitive veje. Kloaksystemer er ligeledes meget dyre og giver en række problemer. Begge løsninger med vandskyllende modarbejder også idéen om kolonihaver ikke skal bruges året rundt og ikke skal have alt det udstyr, der ofte kendetegner helårsbeboelser. Kildesorterende toiletter bliver introduceret for at implementere økologisk og bæredygtig adfærd med høj sanitær komfort. Deltagelse var frivillig for kolonihaveforeningerne og deres medlemmer, og de kunne ligeledes vælge frit mellem en række forskellige modeller. Information om systemerne, håndteringen og idéerne bag præsenteredes ved arrangementer. Deltagerne kunne frit kontakte projektlederen i hele projektperioden. Deltagerne var selv ansvarlige for etablering og drift af toiletsystemerne. Information om blandt andet forventninger og erfaringer fra installation og drift blev indsamlet. Alle deltagere interviewedes personligt telefonisk eller ved besøg. Mange af anlæggene blev besøgt. Prøver af opsamlet urin blev udtaget fra 10 kolonihaver og undersøgt bl.a. for næringsstoffer, tungmetaller, miljøfremmede stoffer og mikroorganismer. Deltagere der leverede urin interviewedes specielt angående spørgsmål af betydning for vurdering af kvaliteten af den opsamlede urin.. Prøver af fækalier/komposterede fækalier blev ikke udtaget og analyseret i dette men i et andet projekt. Undersøgelsen, metoder og resultater er beskrevet i en rapport og i artikler.

Backlund, A., Eilersen, A. M., Larsen, I., Hagelskjær, M., Jensen, I.  2003:  Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 34/2003. 

Larsen, I., Backlund, A. 2003: Kildesorterende muldtoiletter. Artikel i "Havebladet" nr. 2/2003.  Kolonihaveforbundet for Danmark.Bregnhøj, H., Eilersen A.M., von Krauss, M.K., Backlund, A. 2003: Experiences with Ecosan in Danish Allotment Gardens and in Development Projects. Proceedings to 2nd International Symposium on ecological sanitation "ecosan - closing the loop", April 7 to 11, 2003 Lübeck, Baltic Sea, Germany. Side 29 - 36.

M226-0025 Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje


Storstrøms Amt og BACKLUND har samarbejdet i et projekt (1998 - 2001) for at indsamle erfaringer med og undersøge Danmarks ældste pilefordampningsanlæg uden afløb beliggende i Storstrøms Amt. Projektet er delvis finansieret af Miljøstyrelsen inden for rammerne af "Aktionsplanen for økologisk byfornyelse og spildevandsrensning". Anlægget har fungeret meget stabilt siden etableringen i 1992. Vandbalancen blev kalkuleret for at bestemme evapotranspirationen fra anlægget. Indholdet af næringsstoffer i spildevandet og indholdet af næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer i jorden analyseredes. Pilens vedproduktion blev estimeret. BACKLUND er involveret i fortsat udvikling af pileanlæggene. Undersøgelsen, metoder og resultater er beskrevet i en rapport og i artikler. Holtze, A. og Backlund, A. 2001: Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 17/2001.

Holtze, A. og Backlund.A. 2002: Danmarks ældste pileanlæg fungerer glimrende.   "Ny Viden" 02/2002. Miljøstyrelsen.

FAIR-CT97-3947 Biomasseplantager med pil i kort omdrift vandet og gødsket med spildevand


Projektet er udført over en fire-årig periode med finansiel støtte fra EU (FAIR-programmet) og national medfinansiering af BACKLUND´s arbejde fra Miljøstyrelsen. Der etableres markforsøg med recirkulering af forbehandlet spildevand, slam og human urin blandet med vand i plantager med en ud fra biomasseproduktion udvalgt pilesort. Forsøgsarealerne etableres i Sverige (Roma), Frankrig (Orchies), Nordirland (Culmore) og Grækenland (Larissa). BACKLUND repræsenterer Denmark i projektet og Arne Backlund er projektleder for urinforsøgene på Gotland, Sverige. Forsøgsarealerne forsynes med mekanisk renset spildevand fra kommunale renseanlæg (Culmore and Larissa), lagret industrielt afløb fra en cikorieforarbejdende industrivirksomhed, biologisk behandlet og lagret kommunalt spildevand (Roma) og human urinblanding fra kildesorterende vandskyllende toiletter blandet med vand (Roma). Tilførselsrater for spildevand og urinblanding svarer til evapotranspirationsraterne. Skøn og vurderinger udføres hovedsagelig vedrørende: biomasssetilvækst, potentiel pest og sygdomme i plantagerne, planternes vandbehov, gødskningseffekt af spildevandet, planternes optag af næringsstoffer og tungmetaller fra tilført spildevand, mulige effekter på jord og grundvand, hygiejne aspekter og potentiale for fjernelse af næringsstoffer og biologisk nedbrydeligt organisk materiale fra tilført spildevand. Resultaterne viser tydeligt, at biomasseproduktionen i unge pileplantager kan stimuleres betydeligt af tilførsel af ressourcer i spildevand og urin. Påvirkningen af jord og grundvand fra næringsstoffer (kvælstof og fosfor) og tungmetaller (kobber, zink, bly og kadmium) var begrænset, selv når tilførslen af vand og næringsstoffer oversteg planternes behov. Jord-plante systemet syntes også at fungere som et naturligt behandlingsfilter for forbehandlet (mekanisk renset) spildevand med en rensegrad fuldt på højde med tertiært afløb, hvad angår biologisk nedbrydeligt materiale og eutrofierende næringsstoffer (kvælstof og fosfor). Indledende analyser af udgifterne til etablering og drift af en spildevandsvandet pileplantage til biobrændstofproduktion indikerer, at fordelene ved spildevandsbehandlingen i sig selv er større end fordelene ved en større produktion af biomasseflis. Risikoen for smitte af dyr af mennesker via fækale mikroorganismer synes mulig at reducere eller eliminere, hvis der tages passende forholdsregler. Det er den multidisciplinært sammensatte projektgruppes opfattelse, at konceptet for recirkulering af spildevand eller dele heraf (f.eks. urin) i pileplantager for kombineret energiproduktion og energiproduktion er værd at udvikle i en større skala. Erfaringer fra nogle få fuldskala anlæg i Sverige er i god overensstemmelse med fundene i nærværende projekt. Det forhold at spildevand kan behandles til rimelige udgifter kunne opmuntre den kommunale sektor såvel som interessenter i energi og landbrug i Europa til at sprede konceptet med øgede arealer af pileplantager til følge. Det ville øge mulighederne for et bedre miljø for kommende generationer. Undersøgelsen, metoder og resultater er beskrevet i en rapport og i artikler. Projektgruppe FAIR 2003: Short-rotation Willow Biomass Plantations Irrigated and Fertilised with Wastewaters - Results from a 4-year multidisciplinary field project in Sweden, France, Northern Ireland and Greece supported by the EU-FAIR Programme. 

Projektgruppe FAIR 2003: Short-rotation Willow Biomass Plantations Irrigated and Fertilised with Wastewaters - Results from a 4-year multidisciplinary field project in Sweden, France, Northern Ireland and Greece supported by the EU-FAIR Programme. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. nr. 37/2003.

Backlund, A.: Good Experience From Reuse of Municipal Wastewater, Sludge and Diverted Human Urine in Willow Biomass Plantations - Results from a 4-Year Multidisciplinary Field Project in Sweden, France, Northern Ireland and Greece. . Proceedings of KALMAR ECO-TECH´03 - Bioremediation and Leachate Treatment. The 4th. International Conference on the Establishment of Cooperation Between Companies and Institutions in the Nordic Countries and the Countries in the Baltic Sea Region November 25 - 27, 2003, Kalmar, Sweden.

BACKLUND ECOLOGY

M227-0029 Vurdering af funktion af komposttoiletsystemer og deres evne til at reducere smitstoffer


Projektet udføres i et samarbejde mellem FSL ( Forskningsinstitutionen for Skov & Landskab), KVL (Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole) samt BACKLUND (A & B BACKLUND ApS) i perioden 2000 - 2003. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen via "Aktionsplanen for økologisk byfornyelse og spildevandsrensning". I projektet undersøges funktionen af 13 komposttoiletanlæg, syv i Danmark og seks i Sverige. Fem af systemerne er batchkomposttoiletsystemer og otte er kontinuerlige systemer. Brugernes erfaringer med og holdning til systemernes afdækkes i en brugerundersøgelse og funktionen og evne til reduktion af smitstoffer vurderes ud fra temperaturmålinger og en række mikrobiologiske undersøgelser af kompostmaterialet. Undersøgelsen, metoder og resultater er beskrevet i en rapport og i artikler. 

Møller, J., Backlund, A., Jørgensen, L.T., Forslund, A. og Dalsgaard, A. 2005: Overlevelse af indikatororganismer i komposttoiletter og ved simuleret centraliseret efterkompostering af afføring fra mennesker. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. nr. 56/2005.

BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY
BACKLUND ECOLOGY

Etablering, test og demonstration af økologiske toiletløsninger sammen med Stadtwerke Hannover i Hannover Tyskland fra 1997 - 2005


Backlund Ecology deltager som rådgiver og leverandør i projekterne, herunder i forbindelse med verdensudstillingen EXPO 2000 i Hannover. 


Info Öko-Technik-Park Hannover

Oeko-Technik-Park Hannover - Diverting Water Saving Flush & Vacuum Toilets, Waterless Urinals and a Zero-Discharge Evapotranspiration Willow System

Das teilstrohmorientierte Abwasserkonzept der Lambertsmühle

- Konzept, Betrieb, Forschungsvorhaben -


Backlund Ecology deltager i projektet med etablering af kildesorterende toiletter, vandfrit urin samt afvandings- og kompostenhed for feces opsamlet efter vandskyl i Tyskland med viden og erfaring bl.a. baseret på en række projekter for Miljøstyrelsen fra 1998 - herunder M226-0028 Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand” - et projekt som rådgiver for Storstrøms Amt udarbejdet for Miljøstyrelsen.


Lampertsmühle

Projekt Lampertsmühle

Etablering af kildesorterende toiletter med ultra lavt vandskyl i 10 lejligheder samt 5 urintanke i bebyggelsen Hyldespjældet i Albertslund.

Backlund Ecology deltager i projektet fra 1998 - 2001


Povl Markussen, Agenda Center Albertslund 2001: Urinopsamling og -anvendelse i Hyldespjældet. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 10 2001

Udstilling af økologiske toiletløsninger på verdensudstillingen EXPO 2000 i Hannover Tyskland 2000


Backlund Ecology deltager med udstilling af etablerede økologiske toiletløsninger på verdensudstillingen EXPO 2000 i Hannover Tyskland


Etablering af udstilling på Møns Museumsgård i 1999 i forbindelse med M226-0029 Opsamling, opbevaring og anvendelse af urin fra Møns Museumsgård


Vi bidrager med med viden og idéer til udstillingen. På baggrund af vores mundtlige indlæg og skrivelser laver tegneren Lotte Hilden udstillingsplakaten, som efterfølgende blev vores nye logo. Se udstillingsfolderen her

“Kooperationsmodell Märkische Schweiz”


Et projekt vedrørende arbejde med etablering af en offentlig-privat virksomhed til etablering af vandforsyning samt spildevandsrensning for en række kommuner øst for Berlin i Tyskland 


Kooperationsmodell Märkische Schweiz

Vandforsynings- og spildevandsprojekt Märkische Schweiz Tyskland

Wasserwirtschaft Wassertechnik 2/1995

Private Public Partnership - Recycling Nutrients Providing Clean Water & Renewable Energy with Multifunctional Short Rotation Willow Plantations

“Kurzbetreibermodell Stadt Altenburg”


Et projekt vedrørende etablering af en BOT projekt til etablering og drift af renseanlæg og spildevandsrensning i Stadt Altenburg i Tyskland


Kurzbetribermodell Stadt Altenburg

Rensningsanlæg Stadt Altenburg Tyskland

Wasserwirtschaft Wassertechnik 2/1995

Private Public Partnership - Recycling Nutrients Providing Clean Water & Renewable Energy with Multifunctional Short Rotation Willow Plantations


Etablering af pilehytter og piletunneler til leg og læring i børneinstitutioner i Stadt Halle Tyskland i samarbejde med Stadt Halle 1990 - 1994


Vi samarbejder med borgmesteren i Stadt Halle om etablering af pilehytter og piletunneler som et pædagogisk Regio Emiliano projekt i børneinstitutionerne i byen.


Bæredygtig og kredsløbsorienteret leg og læring i børnehavers og skolers arbejde med verdensmålene fra bord til jord, herunder med madspild og klima


Toiletmandens leg og læring med piletræerne

© Copyright 2021. All Rights Reserved.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Godkend