Backlund Ecology logo

M226-0057 Økologisk håndtering af urin, fækalier og gråt spildevand i kolonihaver ved hjælp af kildesorterende toiletter uden vandskyl og pileanlæg.


Projektet er det største, der nogensinde er gennemført vedrørende kildesorterende toiletsystemer i kolonihaver. Det blev initieret af Kolonihaveforbundet for Danmark og BACKLUND og udført i samarbejde med DTU og Ballerup og Herlev kommune med Arne Backlund fra BACKLUND som projektleder i perioden 1998 - 2002. Projektet var delvis finansieret af Miljøstyrelsen inden for rammerne af "Aktionsplanen for økologisk byfornyelse og spildevandsrensning". 89 kildesorterende toiletsystemer uden vandskyl blev etableret for at teste og demonstrere et økologisk og bæredygtigt sanitært system som et alternativ til systemer med kemitoiletter eller vandskyllende toiletter med samletanke eller kloakering. Mange danske kolonihavefolk er holdt op med at bruge pesticider og ønsker også at udvikle en mere økologisk adfærd angående sanitære løsninger. Vandskyl i kombination med samletanke eller kloakering er meget dyre løsninger som giver økonomiske og sociale problemer. Slamsugere ødelægger de ofte primitive veje. Kloaksystemer er ligeledes meget dyre og giver en række problemer. Begge løsninger med vandskyllende modarbejder også idéen om kolonihaver ikke skal bruges året rundt og ikke skal have alt det udstyr, der ofte kendetegner helårsbeboelser. Kildesorterende toiletter bliver introduceret for at implementere økologisk og bæredygtig adfærd med høj sanitær komfort. Deltagelse var frivillig for kolonihaveforeningerne og deres medlemmer, og de kunne ligeledes vælge frit mellem en række forskellige modeller. Information om systemerne, håndteringen og idéerne bag præsenteredes ved arrangementer. Deltagerne kunne frit kontakte projektlederen i hele projektperioden. Deltagerne var selv ansvarlige for etablering og drift af toiletsystemerne. Information om blandt andet forventninger og erfaringer fra installation og drift blev indsamlet. Alle deltagere interviewedes personligt telefonisk eller ved besøg. Mange af anlæggene blev besøgt. Prøver af opsamlet urin blev udtaget fra 10 kolonihaver og undersøgt bl.a. for næringsstoffer, tungmetaller, miljøfremmede stoffer og mikroorganismer. Deltagere der leverede urin interviewedes specielt angående spørgsmål af betydning for vurdering af kvaliteten af den opsamlede urin.. Prøver af fækalier/komposterede fækalier blev ikke udtaget og analyseret i dette men i et andet projekt. Undersøgelsen, metoder og resultater er beskrevet i en rapport og i artikler.


Backlund, A., Eilersen, A. M., Larsen, I., Hagelskjær, M., Jensen, I.  2003:  Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 34/2003. 


Larsen, I., Backlund, A. 2003: Kildesorterende muldtoiletter. Artikel i "Havebladet" nr. 2/2003.  Kolonihaveforbundet for Danmark.


Bregnhøj, H., Eilersen A.M., von Krauss, M.K., Backlund, A. 2003: Experiences with Ecosan in Danish Allotment Gardens and in Development Projects. Proceedings to 2nd International Symposium on ecological sanitation "ecosan - closing the loop", April 7 to 11, 2003 Lübeck, Baltic Sea, Germany. Side 29 - 36.