Backlund Ecology logo

M226-0121 Udvidelse af vidensgrundlaget for anvendelse af kildesorterende sanitær teknologi til udnyttelse af energiressourcer og næringsstoffer i human urin og humane fækalier.


Projektet blev initieret og udført 1998 – 2002 af BACKLUND med Arne Backlund som projektleder og blev delvist finansieret af Miljøstyrelsen via aktionsplanen for "Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning".

Udgangspunktet for projektet, er at kildesorterende sanitær teknologi indeholder interessante systemkomponenter til separat opsamling af urin og fækalier. Systemerne skal dog være i stand til at opsamle restprodukterne på en driftsstabil måde og med en koncentration af indholdsstoffer, der gør dem egnede såvel til behandling i f.eks. biogas- eller et vådkomposteringsanlæg som til efterfølgende anvendelse som gødning i landbruget.

Der reflekteres over den historiske udvikling væk fra anvendelse af humane restprodukter som mere værende udtryk for en refleks ud fra et bortskaffelsesparadigme end en reflekteret udvikling hvad angår recirkulation af næringsstoffer og organisk materiale til landbruget.

Der er behov for en kvalitativ modernisering af håndteringen af spildevand. Der er brug for nye teknologier og nye koncepter for at designe de ønskede humane gødningsprodukter. Der kræves en omstillingsparathed i de sociale funktionssystemer og institutioner og vilje til eventuelt om nødvendigt at omstrukturere strukturelle vilkår og regulativ og økonomisk styring af disse processer.

Fire udvalgte undersøgelsesområder er i fokus.

  1. Undersøgelser og overvejelser angående etablering af kildesorterende vakuumtoiletter i et boligkompleks i Hannover, Tyskland, med 32 konventionelle vakuumtoiletter.
  2. Undersøgelse af effektiviteten ved at anvende en separator til at separere fækalier og papir fra skyllevandet efter anvendelse af kildesorterende vandskyllende toiletter.
  3. Funktion og drift af vandfrie urinaler som en mulighed for opsamling af koncentreret urin.
  4. Risiko for stop i urinsystemet i dobbeltskyllende toiletsystemer og muligheder for at forebygge og afhjælpe disse problemer.

Undersøgelserne, metoderne og resultaterne er beskrevet i en rapport og i artikler.


Backlund, A. 2003: Udvidelse af videngrundlaget vedrørende anvendelse af kildesorterende toiletteknologi. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 35/2003.


Backlund, A. 2003: Ny viden om kildesorterende og separerende sanitetsteknologi. Artikel udkast til "Ny Viden". Miljøstyrelsen.