Pileanlæg - rådgivning og projekter

Backlund Ecology har siden 1990 arbejdet internationalt med anvendelse af multifunktionel energipil til anvendelse i spildevandskoncepter bl.a. i henhold til nedenstående

Backlund,A. 1995: Einige Reflexionen über die Anwendung von (vor-)gereinigtem Abwasser und Klärschlamm innerhalb von kreislauforientierter Umwelt- und Energiekonzepte mit Weiden-Kurz-Umtriebs-Plantagen. Leipziger Innovations- und Technologiezentrum, Leipzig, Tyskland.

Projektgruppe FAIR 2003: Short-rotation Willow Biomass Plantations Irrigated and Fertilised with Wastewaters - Results from a 4-year multidisciplinary field project in Sweden, France, Northern Ireland and Greece supported by the EU-FAIR Programme. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. nr. 37/2003.

Backlund, A. 2004: Spildevandet renses mens energipilen gror. Artikel i "Ny Viden". 01/2004.  Miljøstyrelsen.

Backlund, A.: Good Experience From Reuse of Municipal Wastewater, Sludge and Diverted Human Urine in Willow Biomass Plantations - Results from a 4-Year Multidisciplinary Field Project in Sweden, France, Northern Ireland and Greece. . Proceedings of KALMAR ECO-TECH´03 - Bioremediation and Leachate Treatment. The 4th. International Conference on the Establishment of Cooperation Between Companies and Institutions in the Nordic Countries and the Countries in the Baltic Sea Region November 25 - 27, 2003, Kalmar, Sweden.

Backlund Ecology gæsteforlæser på universiteter, præcenterer på konferencer og tilfører rådgivende virksomheder specialviden samt rådgiver myndigheder i flere lande angående afløbsfrie pileanlæg til fordampning af spildevand.

Backlund Ecology har arbejdet med afløbsfrie pileanlæg fra etableringen af verdens først kendte anlæg etableret i Danmark i 1991/1992 og har bl.a i samarbejde med og for Storstrøms Amt i et af mange projekter (se Projekter og Rapporter) i samarbejde med amtet undersøgt og rapporteret i et projekt for Miljøstyrelsen. Det er et anlæg, som stadig er i drift, og som vi stadig følger.

Pilehuset

Holtze, A. og Backlund, A. 2001: Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 17/2001.  

Holtze, A. og Backlund.A. 2002: Danmarks ældste pileanlæg fungerer glimrende.   "Ny Viden" 02/2002. Miljøstyrelsen.

Backlund, A., Holtze, A. 2001: Willow Evapotranspiration Beds Without Discharge for Handling of Household Wastewater and Biomass Short Rotation Willow Coppice Fertilized With Nutrients From Human Urine Mixture. Proceedings of KALMAR ECO-TECH´01 - Leachate and Waste Water Treatment with High-Tech and Natural Systems. The 3rd international conference on the establish November 26 to 28, 2001, Kalmar, Sweden.

Storstrøms Amt har i samarbejde med Backlund Ecology beskrevet etableringen, opbygningen og driften af anlægget. Der er lavet undersøgelser af såvel pilens vækst og tilstand som anlæggets fordampning og tilledning af næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og tungmetaller.

Undersøgelsen har givet meget ny viden og gjort anlægget til det mest veldokumenterede i Danmark. Undersøgelsen viser, at det afløbsfrie anlæg har en meget stor stor fordampningskapacitet, er meget driftsstabilt og at der er små krav til driften.

Afløbsfrie pileanlæg kan løse spildevandsproblemer i områder, der ikke er kloakerede. De kan udformes til en eller flere husstande på en række måder, og der foregår en kontinuerlig udvikling og modifiering af systemerne. Der er etableret pileanlæg, der reducerer tilført nedbør, der falder på anlægsarealet. Anlæggene kan koncipieres til og modtage forskellige husspildevandsstrømme og mængder og evt. forudsat diverse vandbesparende foranstaltninger på ejendommen(e) til diverse af strømmene.

Vores ovenstående arbejde samt et projekt, som Arne Backlund bidrog til og var med i styregruppen for, afrapporteret i 2001 i Danske pileanlæg, var med til at danne grundlag for en "Baggrundsrapport" for etablering af pileanlæg Etablering af pileanlæg - Baggrundsrapport På denne baggrund blev der udarbejdet to vejledninger for etablering af pileanlæg Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE og Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE - samtlige fra 2003.

Retningslinjerne blev udarbejdet med henblik på at borgere uden brug af rådgivere relativt nemt kunne udarbejde en konkret ansøgning for et velbeskrevet til husstanden efter grid beliggenhed i landet dimensioneret anlæg, som derefter relativt let ville kunne godkendes af kommunen uden ekstern rådgivning.

Langt hovedparten af anlæggene i Danmark skønnes herefter etableret afløbsfrit og i henhold til eller let modificeret i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer og dimensioneringsmodel. Hvis det var velbegrundet og dokumenteret kunne der godkendes modificerede anlæg og dimensioneringer i form af f.eks. smallere anlægsbredde og reduceret regnvandseksponeringsareal.

Da nogle kommuner fandt anledning til ekstern vurdering af større afvigelser ved ved ansøgninger om tilladelse til etablering af anlæg op til 30 PE eller ansøgninger vedrørende anlæg til mere end 30 PE, fik vi mulighed for at give rådgivning og for at vurdere konkrete ansøgninger med bl.a. noget modificerede anlægskoncepter, dimensioneringer, antagelser angående massebalancer for næringsstoffer og andre forudsætninger i ansøgningerne med henblik på godkendelse af anlæggene med acceptable afvigelser.

Vi bidrager med input og overvejelser ved arbejde med tillæg til kommunale spildevandsplaner, der åbnede op for at husstande, eventuelt organiserede i spildevandslaug, kunne etablere pileanlæg som alternativ til kloakering eller andre tekniske løsninger i det åbne land.

Denne situation har i de senere år ændret sig. Der bliver i stigende grad og i stigende omfang ansøgt om etablering af anlæg, der i koncept, anlæg og dimensionering meget væsentligt adskiller sig fra det oprindeligt forudsatte.

Her skal blot nævnes nogle af afvigelserne i form af - ændret dimensionering af anlæg med hensyn til forventet fordampning af spildevand og nedbør pr m2 anlæg, ændret antagelse vedr. porevolumen og opbevaringskapacitet, ændret karakter af tilført spildevand, ændret opbygning af anlæg bl.a. i relation til sikring mod overløb mm. Forudsættes der og dimensioneres der ud fra seneste tilgængelige månedlige nedbørsmængder, og hvad med skøn over forventede klimarelaterede ændringer?

Vi vurderer at der i dag er større behov end tidligere for ekstern rådgivning samt for en systematisk indsamling af viden og erfaring angående etablerede anlæg, såvel dem iht. retningslinjerne, de noget modificerede men ikke mindst dem med betydelige afvigelser i såvel anlægskoncept som i dimensionering bl.a. med betydning for deres status og karakteristik som afløbsfrie.

Her blot nogle bidrag med rådgivning vedrørende pileanlæg:

1998 - 2001 Rådgivning og styregruppearbejde i forbindelse med Danske pileanlæg

 1998 - 2003  Rådgivning af Storstrøms Amt og kommuner i amtet, styregruppearbejde, projektarbejde og afrapportering Holtze, A. og Backlund, A. 2001: Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 17/2001.  

1999 - 2015 Rådgivning af Stadtwerke Hannover, Tyskland og bidrag til EXPO 2000 i Hannover med ekspertviden om pileanlæg og økologiske bæredygtige sanitære løsninger -herunder pileanlægsprojektet "Bau und Erprobung eines mit Weiden bewachsenen Beetes zur Nährstoffnutzung und Verdunstung von vorgereinigten Abwässern aus einem Backhaus auf dem Stadtteilbauernhof Hannover-Sahlkamp im Öko-Technik-Park Hannover"    Abschlussbericht des DBU-Projektes

2004 -2005 Rådgivning og bidrag med ekspertviden om bæredygtige sanitære løsninger herunder pileanlæg til et INTERREG IIIA internationalt projekt.

2008 Rådgivning af samt referencebesøg af pileanlæg og kommuner med pileanlæg over flere dage af en irsk gruppe repræsenterende bl.a. universiteter og kommuner, hvilket senere resulterede i gæsteforelæsninger ang. bl.a. pileanlæg 2008 - 2016 samt medvirken til nedenstående projekt i samarbejde med Trinity College Dublin for Irlands Environmental Protection Agency 2011 - 2015.

2009 - 2013 Rådgivning af Næstved Kommune og NK-Spildevand A/S vedrørende pileanlæg og økologiske/bæredygtige alternative sanitære løsninger

2009 - 2010 Rådgivning af Næstved Kommune, NK-Spildevand A/S og Nielsen & Risager og bidrag til udarbejdelse af redegørelse: "Pilerenseanlæg som alternativ til den planlagte spildevandskloakering" i "Tillæg til de gældende spildevandsplaner" (Næstved kommune).

2010 Rådgivning af NK-Spildevand vedrørende påbegyndt forsøg med afløbsfri pilebaseret slamafvandingaf biologisk slam i GeoTubes tilplantede med energipil.

2010 - 2011 Rådgivning og bidrag til udarbejdning af Tillæg til spildevandsplan nr. 2/september 2011 - Klinteby/Karrebækstorp i Næstved kommune ved tilførsel af ekspertviden til NIRAS A/S vedrørende pileanlæg og bæredygtige sanitære løsninger.

2011 Rådgivning til BioM EU/Intereg IV/A-projekt vedrørende pileanlæg og multifunktionel energipil.

2011 - 2015 Rådgivning og deltagelse i et projektteam med 3 irske universiteter i et forskningprojekt på Irland for Irlands EPA. Bidrag med ekspertviden angående pileanlæg og bæredygtige sanitære løsninger med henblik på etablering af irske retningslinjer for etablering pileanlæg og katalog over vandbesparende og spildevandsreducerende tiltag.  "On-Site Wastewater Treatment Research" Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses on low permeability subsoils. Forskningsprojekt "Science, Technology, Research & Innovation for the Environment" (STRIVE). EPA Research Report No 161: Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses in low permeability subsoils og   STRIVE Report Series No.108: Water saving technologies to reduce water consumption and wastewater production in Irish households

Projektet har leveret yderst interessante resultater fra de i Irland i projektet etablerede anlæg med relevans for såvel eksisterende som fremtidigt etablerede danske anlæg - ikke mindst i lyset af ændrede klimatiske forhold - med betydning for bl.a. porevolumen og evapotranspiration.

Vi glæder os til fortsat at bidrage til reducerede, mere koncentrerede og differentierede husspildevandstrømme med fordele for pileanlæg, samletanke og biogasproduktion fra renseanlæg.

2013 Rådgivning af Vordingborg kommune og bearbejdning af ansøgninger vedrørende etablering af en række pileanlæg typisk i koncepter og dimensionering afvigende fra Miljøstyrelsens retningslinjer.

2015 -2016 Rådgivning af Marjatta og delvis udskiftning af pilestokke i verdens ældste kendte pileanlæg i Tappernøje.  The worlds first and oldest known On-Site Zero Discharge Willow Wastewater Evapotranspiration System is Still Running Strong in Denmark - og det kørte stadig fint 09-01-2020, da vi sidst tale med dem :-)       

Vi glæder os til fortsat og forstærket at bidrage med erfaringsopsamling vedr. etablerede pileanlæg, gennemgang og revidering af gældende retningslinjer samt rådgivning - ikke mindst vedrørende  nye  koncepter med nye forudsætninger og dimensioneringer - en nødvendighed der bekæftes af Orbicon i en rapport "Vurdering af retningslinjer for pileanlæg" december 2015 til Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen.    

   2020 - Backlund Ecology forbereder og starter baseret på tildligere projekter og erfaringer herfra projekter op i samarbejde med organisationer, kommuner, skoler og børnehaver, hvor leg og læring med energipil indgår i holistiske verdensmålsprojekter med økologisk, social og økonomisk bæredygtighed, og hvor børnene dannes og uddannes til bæredygtigheds- og klimaambassadører i denne tilgang til arbejdet med verdensmålene. 

 Afløbsfrie pileanlæg - Multifunktionel energipil til etablering af bæredygtige kredsløb for vand og næringsstoffer fra bord til jord

Bæredygtig og kredsløbsorienteret leg og læring i børnehavers og skolers arbejde med verdensmålene fra bord til jord, herunder med madspild og klima

                             

Video fra besøg - det store fælles pileanlæg ved Karise Permatopia

Last modified: 08.10.2020 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark
Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 42424219 ved afhentning