Afløbsfrit pilerensningsanlæg  Pilefordampningsanlæg

Backlund rådgiver private og myndigheder i mange lande angående pileanlæg i henhold til Miljøstyrelsens vejledning og dimensioneringsmodel samt baseret på egne projekter og egen videreudvikling. Aktuelt er der tale om tillæg til spildevandsplaner, der åbner op for at husstande, eventuelt organiserede i spildevandslaug, kan etablere pileanlæg som alternativ til kloakering eller andre tekniske løsninger i det åbne land.

 "On-Site Wastewater Treatment Research" "Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses on low permeability subsoils".
Forskningsprojekt "Science, Technology, Research & Innovation for the Environment" (STRIVE).  http://onsiteresearch.ie/

Backlund Ecology deltager i det 3-årige forskningsprojekt (2011 - 2014)  på Irland for Irlands Miljøstyrelse.

Arne Backlund er med i projektteamet i samarbejde med bl.a. tre irske universiteter og bidrager med ekspertviden inden for områderne "pileanlæg" samt "bæredygtige sanitære løsninger.

Tillæg til spildevandsplan nr. 2/september 2011 - Klinteby/Karrebækstorp i Næstved kommune

Backlund Ecology deltager (2010 - 2011) i udarbejdelse af spildevandsplanen ved tilførsel af ekspertviden, ved Arne Backlund, til NIRAS A/S vedrørende "pileanlæg" og "bæredygtige sanitære løsninger".

Udarbejdelse af redegørelse: "Pilerenseanlæg som alternativ til den planlagte spildevandskloakering i Tillæg til de gældende spildevandsplaner (Næstved kommune).

Backlund Ecology ved Arne Backlund leverer ekspertviden (2009 - 2010) til redegørelsen, der udarbejdes i samarbejde med "Nielsen & Risager" og NK-Spildevand A/S.

Afvanding af biologisk spildevandsslam i GeoTubes tilplantede med pil.

Backlund Ecology ved Arne Backlund leverer ekspertviden og pil (2010) til forsøget ved centralanlægget i Næstved kommune.

Pileanlæg og økologiske/bæredygtige sanitære løsninger

Backlund Ecology ved Arne Backlund rådgiver (2009-2010) Næstved kommune og NK-Spildevand A/S vedrørende alternative spildevandsløsninger.                                                        

Tilførsel af spildevand til planter går langt tilbage i tiden. Piletræer er bl.a. på grund af deres store fordampningsevne, fleksible rodudvikling og evne til at tilføre ilt til rødderne meget velegnede til dette formål. Især i Sverige tilføres betydelige arealer spildevand med henblik på produktion af pileved til flisning og anvendelse til kraft-/varmeproduktion.

Tilførsel af spildevand til afløbsfrie pileanlæg er af nyere dato. Det antageligt ældste afløbsfrie pileanlæg er beliggende ved bofællesskabet Pilehuset i Tappernøje og har siden 1992 fordampet spildevand fra 11 personer samt nedbør.

Storstrøms Amt har i samarbejde med Backlund Ecology beskrevet etableringen, opbygningen og driften af anlægget. Der er lavet undersøgelser af såvel pilens vækst og tilstand som anlæggets fordampning og tilledning af næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og tungmetaller.

Undersøgelsen har givet meget ny viden og gjort anlægget til det mest veldokumenterede i Danmark. Undersøgelsen viser, at det afløbsfrie anlæg har en meget stor stor fordampningskapacitet, er meget driftsstabilt og at der er små krav til driften.

Afløbsfrie pileanlæg kan løse spildevandsproblemer i områder, der ikke er kloakerede. De kan udformes på en række måder og der foregår en kontinuerlig udvikling af systemerne. Der er etableret pileanlæg, der ikke modtager nedbør, der falder på anlægsarealet. Nogle anlæg kombinerer evapotranspiration og nedsivning.

Se proejktrapport: Holtze, A. og Backlund, A. 2001: Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 17/2001.Elektronisk publikation på:    http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2001/87-7944-756-2/html/default.htm

                   

Last modified: 10.12.2019 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark